Novestra: Bokslutskommuniké 2013


Stark utveckling i Strax och Explorica under andra halvåret 2013
Koncernens resultat uppgick till -41,6 (-27,4) MSEK motsvarande -1,15 (-0,76) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 209,2 (281,1) MSEK per den 31 december 2013, motsvarande 5,63 (7,82) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 15,5 (18,1) MSEK.
MyPublisher, där Novestra ägde 25 procent avyttrades i april 2013 till amerikanska Shutterfly, Inc. Novestras del av köpeskillingen uppgick till totalt 62,7 MSEK att jämföras med det per den 31 mars 2013 redovisade värdet om 61,2 MSEK. 15 procent av köpeskillingen betalas 18 månader efter avyttringstidpunkten, resterande del av köpeskillingen betalades ut kontant.

Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocess, det är sannolikt att avyttring eller notering kommer att ske inom 9 månader. Förutsättningarna bedöms idag som goda eftersom bolagen har haft och bedöms ha en positiv utveckling för 2014.

Novestra bedömer att Strax uppnår en omsättning om cirka 75 MEUR för 2014 och Explorica en omsättning om cirka 70 MUSD för räkenskapsåret 2013/2014. Efter januari månads utgång så låg bägge bolagen inom ramen eller något över den bedömda omsättningen.

Extra bolagsstämma den 10 oktober 2013 beslutade om utskiftning av 1,00 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande.
Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 199,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 10,5 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 8,6 procent per år.

Kommentar från VD

”Det pågående arbetet med att realisera värden i portföljen bedöms kunna ske såväl genom industriella försäljningar som via noteringar i kombination med utskiftning av aktier till Novestras aktieägare. Vi räknar med att ytterligare ett av de befintliga innehaven är avyttrade inom 9 månader samt att vi därefter skall ha fastställt vägen framåt för Novestra. Utskiftningen av 1,00 krona per aktie som skedde i november 2013 innebär att Novestra har skiftat ut totalt cirka 380 MSEK till aktieägarna. Vi har positiva förväntningar på 2014 med stark utveckling i de kvarvarande portföljbolagen och kraftigt sänkta kostnader i Novestra”, säger Johan Heijbel, Novestras VD.
Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 11 februari 2014 klockan 08.55 (CET).

Följande filer finns att ladda ned:
Bokslutskommuniké

Comments are closed.