KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA


Vid dagens årsstämma i AB Novestra omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard, Jens A. Wilhelmsen och Jan Söderberg till ordinarie styrelseledamöter samt omvaldes Stein Wessel-Aas till styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde därtill Theodor Dalenson till styrelseordförande.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, skall utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor vardera till respektive ledamot/suppleant som inte är anställd i bolaget. Därutöver skall som tidigare bolagets arbetande styrelseordförande vara berättigad till lön om 100 000 kronor per månad samt ha rätt att uppbära samma förmåner som övriga anställda. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda avseende räkenskapsåret 2010.

Vidare godkändes styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission av högst 6 000 000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Slutligen fattade årsstämman beslut om antagande av föreskrifter rörande valberedning i bolaget. Beslutet innebär att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen skall arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Följande filer finns att ladda ned:
wkr0011.pdf

Comments are closed.