NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015


Förutsättningarna för avyttringar till intressanta avkastningsnivåer är i dagsläget mycket goda
Koncernens resultat uppgick till 5,2 (-7,2) MSEK motsvarande 0,14 (-0,19) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 211,3 (202,0) motsvarande 5,68 (5,43) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 22,8 (10,1) MSEK.

Resultatet för det första kvartalet 2015 har påverkats negativt av värdenedgång i det noterade portföljbolaget WeSC med -2,0 MSEK, samtidigt har övriga värdeförändringar varit positiva.

Novestra erhöll under perioden cirka 12,1 MSEK avseende den slutliga delen av köpeskillingen hänförlig till försäljningen av MyPublisher tidigare ställd som säkerhet.

Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocess, Strax, och det är sannolikt att avyttring eller notering kommer att ske under 2015. Förutsättningarna bedöms idag som goda eftersom bolaget har haft en positiv utveckling under 2014 och förväntas ha en fortsatt stark utveckling.

Strax uppnådde en försäljning om cirka 70 MEUR, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 10 procent, EBITDA-resultatet ökade med cirka 65 procent och överstiger 5 MEUR. För 2015 räknar Strax med ytterligare försäljningsökning och fortsatt kraftig resultatförbättring.

I samband med avyttring av Strax planerar styrelsen utskiftning av kontanter samt därutöver samtliga aktier i Explorica och WeSC. Samtidigt utvärderas framtidsmöjligheterna för Novestra.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 200,7 procent, motsvarande en årlig avkastning på 8,8 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 9,7 procent per år.

”Novestra har skiftat ut totalt cirka 370 MSEK till aktieägarna och beslut har fattats om att även framtida medel från avyttringar skall skiftas ut. Med kraftigt sänkta kostnader i Novestra och positiv utveckling i portföljbolagen har vi positiva förväntningar för 2015. Inbetalning av 12,1 MSEK från försäljningen av MyPublisher stärker likviditetspositionen i Novestra ” säger Johan Heijbel, Novestras VD.
 
Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 23 april 2015 klockan 15.00 (CET).

Följande filer finns att ladda ned:
Novestra: Delårsrapport januari-mars 2015
Prm Q1 2015 150423

Comments are closed.