Starkt avslut av 2014 och goda förutsättningar för 2015 med ett anpassat kostnadsläge

Koncernens resultat uppgick till -3,1 (-41,6) MSEK motsvarande -0,08 (-1,15) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 206,1 (209,2) motsvarande 5,54 (5,63) kronor per aktie. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier uppgick till 12,9 (15,5) MSEK.

Resultatet för 2014 har påverkats negativt av värdenedgång i det noterade portföljbolaget WeSC med -6,8 MSEK.

Koncernens resultat för perioden 1 oktober – 31 december 2014 uppgick till 7,6 (-6,4) MSEK.

Som tidigare kommunicerats så har ytterligare ett av Novestras delägda portföljbolag utsett rådgivare i pågående M&A- och noteringsprocess, Strax, och det är sannolikt att avyttring eller notering kommer att ske under 2015. Förutsättningarna bedöms idag som goda eftersom bolaget har haft en positiv utveckling under 2014.

Strax uppnådde en försäljning om cirka 70 MEUR, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 10 procent, EBITDA-resultatet ökade med cirka 65 procent och överstiger 5 MEUR. För 2015 räknar strax med ytterligare försäljningsökning och fortsatt kraftig resultatförbättring.

I samband med avyttring av Strax planerar styrelsen utskiftning av kontanter samt därutöver samtliga aktier i Explorica och WeSC. Samtidigt utvärderas framtidsmöjligheterna för Novestra.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar uppgår till 198,8 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,6 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning om 9,1 procent per år.

Kommentar från VD

”Novestra har skiftat ut totalt cirka 380 MSEK till aktieägarna och beslut har fattats om att även framtida medel från avyttringar skall skiftas ut. Med kraftigt sänkta kostnader i Novestra och positiv utveckling i portföljbolagen har vi positiva förväntningar för 2015”, säger Johan Heijbel, Novestras VD.

För ytterligare information kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 01750

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av större innehav i  Explorica Inc., Strax Group GmbH och Swiss Picturebank AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 12 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com 

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 12 februari 2015 klockan 08.55 (CET).

Comments are closed.