ACCELERERANDE TILLVÄXT I PORTFÖLJBOLAGEN UNDER DET FJÄRDE KVARTALET


Novestras portföljbolag har generellt haft en stark försäljningsutveckling under det fjärde kvartalet och för helåret 2007.
MyPublishers försäljningstillväxt under det fjärde kvartalet uppgick till cirka 108 procent, vilket ledde till en försäljningstillväxt om 94* procent för helåret. Bolaget förväntar sig en tillväxt i minst samma nivå för 2008.

Qbranch ökade försäljningen under det fjärde kvartalet med cirka 37 procent, jämfört med samma period föregående år. För helåret innebar det en försäljningstillväxt om cirka 27 procent och bolaget förväntar sig en tillväxttakt på minst samma nivå för 2008.

För räkenskapsåret 2006/2007 som avslutades i augusti uppgick Exploricas försäljningstillväxt till cirka 23 procent. För 2008 räknar bolaget med att både öka försäljningen och förbättra resultatet trots en svag amerikansk studentresemarknad.

Strax fortsatte under 2007 att stärka positionen inom den prioriterade marknaden för mobiltelefontillbehör, med en försäljningstillväxt om cirka 7 procent i affärsområdet. Försäljningen totalt sett minskade med cirka 4 procent under 2007, till följd av beslut om att inte prioritera lågmarginalsaffärer inom mobiltelefoner.

Som tidigare kommunicerats har Diino upplevt en kraftig ökning i antalet användare och bolaget räknar med en fortsatt kraftig ökning av antalet användare under 2008, där man har förhoppningar om att nå en miljon användare redan under första halvåret.

”Vi hade en hel del problem under 2006 i några av portföljbolagen, där bland annat MyPublisher och Explorica hade en del motgångar. Många av problemen har lösts och bolagen har tagit igen det man trappade så väl i tillväxttakt som i förbättrade resultat under 2007. Vi tror att den här trenden fortsätter under 2008 oberoende av den generella konjunkturutvecklingen.” säger Johan Heijbel, VD på Novestra.

______________________
*Beräknat på kvarvarande verksamhet. Tillväxten totalt uppgår till cirka 74 procent för 2007 jämfört med 2006.

Följande filer finns att ladda ned:
wkr0003.pdf

Comments are closed.